شکوفه گل داودی

شکوفه گل داودی

کارشناسی فیزیک

۳۴ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
کارشناسی دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی فیزیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
ایده
فناوری اقبال
دردوسال متوالی اعطای مدرک ایده پرداز
پروژه‌ها
تاریخچه ای برفیزیک
جداسازی باپلاسما
درجه کارشناسی فیزیک از دانشگاه یزد

شکوفه گل داودی دکترشریفیان
کاربردریاضی درقران
درجه کارشناسی فیزیک از دانشگاه یزد
اصلاح الگوی مصرف
درجه کارشناسی فیزیک از دانشگاه یزد

شکوفه گل داودی زهره گل داودی
پروژه‌ها
نقش زنان درفیزیک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
انجام تحقیق دانشجویی هر5صفحه 2000تومن وساخت پاورپوینت باتوجه به محتوی 5000تا8000تومن
زهره گل داودی 09132737050