محمد ممم

محمد ممم

کارشناسی مهندسی شیمی

۴ارتباط ۰مهارت
کرمان | سیر جان
کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
تحصیلات
دانشگاه کاشان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآوری
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی شیمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
روسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات