در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا زبان روسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان روسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند روسی را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند روسی را بصورت متوسط و حدود ۱۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند روسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۲۴%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۶%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۱۸%
کاربران منتخب