فروغ آذری

فروغ آذری

معلم خصوصی در با توجه به دارا بودن مدرک کارشناسی ریاضی کاربردی سابقه تدریس خصوصی دروس پایه در تمام مقاطع تحصیلی را دارم .

۲۳ارتباط ۲مهارت
اصفهان | اصفهان
معلم خصوصی
با توجه به دارا بودن مدرک کارشناسی ریاضی کاربردی سابقه تدریس خصوصی دروس پایه در تمام مقاطع تحصیلی را دارم .
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مالی
دانشگاه پیام نور مرکز فارسان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی ریاضی کاربردی
ترم ۵&۶ مرخصی تحصیلی
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
معلم خصوصی
با توجه به دارا بودن مدرک کارشناسی ریاضی کاربردی سابقه تدریس خصوصی دروس پایه در تمام مقاطع تحصیلی را دارم .
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات