در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا ماکت سازی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ماکت سازی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ماکت سازی را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ماکت سازی را بصورت متوسط و حدود ۵۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ماکت سازی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب