در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا ماکت سازی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ماکت سازی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ماکت سازی را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ماکت سازی را بصورت متوسط و حدود ۵۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ماکت سازی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب