سعید بیگلو

سعید بیگلو

پژوهشگر

۴ارتباط ۱مهارت
قم | قم
محقق
ناوک آسیا
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز قم
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز قم
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی جامعه شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
محقق
ناوک آسیا
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات