مهدی امینی

مهدی امینی

فیلمنامه نویس، فیلمساز و منتقد سینما

۱۲ارتباط ۱مهارت
قم | قم
فیلمساز و فیلمنامه نویس
شبکه ها و موسسات مختلف هنری
کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب
تحصیلات
دانشگاه ادیان و مذاهب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد فلسفه هنر
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
فیلمساز و فیلمنامه نویس
شبکه ها و موسسات مختلف هنری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات