فرزاد ربیعی

فرزاد ربیعی

کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان

۱ارتباط ۵مهارت
اصفهان | اصفهان
مدیر پروژه
مترو
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۷۴ - ۱۳۷۹
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر پروژه
مترو
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات