عبدالله شاعری تمبانویی

عبدالله شاعری تمبانویی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۱۶ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | ممقان
منشی اداری
بیمه
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی و تولید نرم افزار
دانشگاه پیام نور مرکز میناب
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
منشی اداری
بیمه
مهارت ها
| ۱۱نفر
بیرانوند انجام پایان نامهمحمد حسن پورنصیر رضایی نژادFarzaneh Bazziژیلا ابراهیمی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات