علاء نجومی

علاء نجومی

تکنسین توربین های گازی

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
تکنسین مکانیک
شرکت توربین های صنعتی گازی خاورمیانه
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک صنعتی
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کاردانی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
تکنسین مکانیک
شرکت توربین های صنعتی گازی خاورمیانه
۱۳۸۰ - ۱۳۹۳
حسابدار
شرکت بازرگانی رخ آذین آرا