محسن جعفری

محسن جعفری

مهندس عمران - ناظر و اجرا

۴ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
اجرایی
سازمان توسعه و منابع انرژی
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی استیل آذین ایرانیان
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی استیل آذین ایرانیان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
اجرایی
سازمان توسعه و منابع انرژی
مدت 20 ماه در پروژه27 هکتاری کارخانجات صنایع فجربه عنوان مهندس اجرا در اکیپ
پیمانکار که در این پروژه مشغول بوده ام
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
ناظر مقیم
طرح و نیارش فرم
مدت 3 ماه در پروژه سنگ نمای داخلی حرم مطهر مرقد امام خمینی )ره( و سرامیک نمای
بیرونی قوس های پشت بام در سمت تکنسین اجراء و ناظر مشغول به کار بودم و به دلیل محدود
بودن کار مدت فعالیت بنده در این پروژه کم بوده است
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناس نقشه کشی
مهندسین.مشاور تکاب گستر پارس
مدت 15 ماه در پروژه احداث مدول های 7 و 3 تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران شهر ری
که در قسمت مهندسین مشاور برای تهیه نقشه های ازبیلت مشغول به کار بودم
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
تکنسین دفتر فنی
کوآژنگ تهویه
مدت 3 ماه در پروژه احداث ورزشگاه شهید کاظمی )اتوبان آزادگان( که در دفتر فنی این
پروژه مشغول به کار بودم به صورت کار آموز .
مهارت ها
| ۲نفر
حمید منصوری
| ۲نفر
حمید منصوری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات