حمید منصوری

حمید منصوری

دیپلم عکاسی

۴۴ارتباط ۴مهارت
تهران | پرند
عکاس صنعتی
فروشگاه اینترنتی فینال
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم عکاسی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
عکاس صنعتی
فروشگاه اینترنتی فینال
عدم نیاز
۱۳۸۱ - ۱۳۹۰
مدیر عکاسی
عکاسی پارسین
به دلیل وضعیت اقتصادی مجبور به تحویل مغازه شدیم
مهارت ها
| ۱۹نفر
مهسا ابوالفضلیمهدی ابراهیمیحسین کریمیپرهام شکیباییمحمد حسن پور
| ۱۹نفر
مهسا ابوالفضلیمهدی ابراهیمیحسین کریمیپرهام شکیبایینصیر رضایی نژاد
| ۱۸نفر
مهسا ابوالفضلیمهدی ابراهیمیحسین کریمیپرهام شکیباییمحمد حسن پور
توضیحات