حمید منصوری

حمید منصوری

دیپلم عکاسی

۴۳ارتباط ۴مهارت
تهران | پرند
عکاس صنعتی
فروشگاه اینترنتی فینال
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم عکاسی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
عکاس صنعتی
فروشگاه اینترنتی فینال
عدم نیاز
۱۳۸۱ - ۱۳۹۰
مدیر عکاسی
عکاسی پارسین
به دلیل وضعیت اقتصادی مجبور به تحویل مغازه شدیم
مهارت ها
| ۱۹نفر
مهدی ابراهیمیحسین کریمیپرهام شکیباییمحمد حسن پورنصیر رضایی نژاد
| ۱۹نفر
مهدی ابراهیمیحسین کریمیپرهام شکیبایینصیر رضایی نژادمحسن جعفری
| ۱۸نفر
مهدی ابراهیمیحسین کریمیپرهام شکیباییمحمد حسن پورنصیر رضایی نژاد
توضیحات