نسیبه شیروانی

نسیبه شیروانی

کاردانی حسابداری مالی

۲ارتباط ۵مهارت
سیستان و بلوچستان | ایرانشهر
بانکداری
بانک
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی بهپور
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی بهپور
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کاردانی حسابداری مالی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
بانکداری
بانک
مهارت ها
زبان ها
اردو | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات