وحید رحمت پناه

وحید رحمت پناه

کارشناسی حسابداری

۱۳۹ارتباط ۹مهارت
گیلان | املش
حسابدار
موسسه آموزش عالی کوشیار رشت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رودسر و املش
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رودسر و املش
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
حسابدار
موسسه آموزش عالی کوشیار رشت
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
حسابدار
مهرکار خزر رشت
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات