زهره psh

زهره psh

کارشناسی ارشد معماری معماری

۱۱۸ارتباط ۴مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی ارشد معماری معماری