فائزه آشوری

فائزه آشوری

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۵مهارت
البرز | کرج
رئیس بازاریابی
سبزه بهار ارسلان
کارشناسی دانشگاه البرز
تحصیلات
دانشگاه البرز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
رئیس بازاریابی
سبزه بهار ارسلان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات