Mah Rashvand

Mah Rashvand

کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه ای

۶۲ارتباط ۱مهارت
قزوین | قزوین
مدیر بهداشت و ایمنی
گلجاپ
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار قزوین
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار قزوین
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
مدارک و گواهی‌نامه ها
۵ اس
پویا سیستم
Ohsas 18001
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت کار
مدیریت بحران
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ایمنی عمومی
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت کار
ISO 22000
فراز پیشرو
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
مدیر بهداشت و ایمنی
گلجاپ
مهارت ها
| ۶۷نفر
رامین داودیعلی نامدارFarzaneh Bazziمحمد عبدالهیمحسن جهانشاهی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات