ملیکا جلیل زاده

ملیکا جلیل زاده

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT سیستم های اطلاعاتی

۰ارتباط ۷مهارت
البرز | کرج
کارمند اداری
دفتر خدمات الکترونیک قضایی
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT سیستم های اطلاعاتی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارمند اداری
دفتر خدمات الکترونیک قضایی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
شماره های تماس : 09357618214 و 09301547826 می باشد