سیما محبی

سیما محبی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۱۲ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
نماینده
بیمه آسیا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۷۸ - ۱۳۸۰
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نماینده
بیمه آسیا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
معاون مدیر
بیمه آسیا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات