در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Outlook را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Outlook را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Outlook را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Outlook را بصورت متوسط و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Outlook را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
زن بیش از ۱۰ عضو ۶۵%
کاربران منتخب