در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Outlook را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Outlook را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Outlook را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Outlook را بصورت متوسط و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Outlook را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۲۶%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۷۴%
کاربران منتخب