سامان موسی اکبری

سامان موسی اکبری

کارشناسی شیمی کاربردی

۴ارتباط ۵مهارت
کرمان | کرمان
کنترل کیفیت مسول ازمایشگاه
شیمیست کنترل کیفیت .گچ ابریشم سمنان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی شیمی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
کالیبراسیون
اداره کل استاندارد سمنان
کنترل کیفیت و استاندارد سازی بتونهای گچی
اداره کل استاندارد سمنان
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کنترل کیفیت مسول ازمایشگاه
شیمیست کنترل کیفیت .گچ ابریشم سمنان
۱۳۹۵ اکنون
شیمیست کنترل کیفیت
نگین فلات پادس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
شیمیست کنترل کیفیت
گچ ثمین
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دوره کالیبراسیون .دوره استاندارد سازی گچ ساختمانی زیر کار و رو کار