سیامک میرطاهری

سیامک میرطاهری

کارشناسی ارشد اقتصاد حسابداری

۶۹ارتباط ۲مهارت
زنجان | زنجان
مدیر مالی
شتابان شبکه زنجان
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار قزوین
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار قزوین
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد اقتصاد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر مالی
شتابان شبکه زنجان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
حسابدار
رهانت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
حسابدار
محاسبگران نواندیش
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
دستیار حسابرسی
محاسبگران نواندیش
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات