عماد چعبی

عماد چعبی

کارشناسی عمران عمران

۶ارتباط ۵مهارت
خوزستان | آبادان
آتش نشان
ایمن رویال ایرانیان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
آتش نشان
ایمن رویال ایرانیان
۱۳۹۲ اکنون
متصدی آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
نقشه بردار پروژه
پارس مارون
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات