مریم احمدی

مریم احمدی

کارشناسی ارشد بهداشت ایمنی و مواد غذایی

۰ارتباط ۶مهارت
همدان | همدان
پشتیبان
کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
پشتیبان
کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مسئول اجرایی کنترل کیفیت
سازمان دامپزشکی همدان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات