زهرا حسنی

زهرا حسنی

مهماندارهواپیما

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | اندیشه
منشی اداری
دفتر وکالت
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی تهران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی تهران
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
منشی اداری
دفتر وکالت
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
منشی اداری
دفتر وکالت
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
منشی اداری
دفتر وکالت
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
منشی اداری
دفتر وکالت
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
منشی اداری
دفتر وکالت
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
منشی اداری
دفتر وکالت
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
منشی اداری
دفتر وکالت
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
منشی اداری
دفتر وکالت
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
منشی اداری
دفتر وکالت
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
بازاریاب تلفنی
شرکت هرمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات