میلاد بهرامی

میلاد بهرامی

کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب

۲ارتباط ۶مهارت
مرکزی | اراک
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد فرمهین
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد فرمهین
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات