حمید رضا منصوری

حمید رضا منصوری

کارشناسی ریاضی کاربردی

۴ارتباط ۲مهارت
اصفهان | خوانسار
تکنسین دارویی
داروخانه
کارشناسی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
تحصیلات
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی ریاضی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
تکنسین دارویی
داروخانه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات