عاطفه پیلتن

عاطفه پیلتن

کارشناسی روانشناسی صنعتی

۷۳ارتباط ۲مهارت
اصفهان | اصفهان
کارآموز
ذوب آهن اصفهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی روانشناسی صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
کارآموز
ذوب آهن اصفهان
مهارت ها
| ۵۳نفر
حسین زندینبی اله گودرزیمحمد نصیری هرچگانیمهسا مجللیامین نصیری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
دوره تشخیص و درمان اختلالات جنسی را در مرکز مشاوره ره آورد آفتاب دیده ام