نصیبه علیمحمدی

نصیبه علیمحمدی

کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث

۶ارتباط ۲مهارت
مرکزی | اراک
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تحصیلات
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم قرآنی
مهارت ها
| ۳نفر
اسماعیل مهری قهفرخیسجاد فرجزاده
| ۳نفر
اسماعیل مهری قهفرخیسجاد فرجزاده
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات