ناشناس ناشناس

ناشناس ناشناس

۴ارتباط ۸مهارت
اصفهان | نجف آباد
مهارت ها
| ۱نفر
عاطفه مسلمی
| ۱نفر
عاطفه مسلمی
| ۱نفر
عاطفه مسلمی
| ۱نفر
عاطفه مسلمی
| ۱نفر
عاطفه مسلمی
| ۱نفر
عاطفه مسلمی
| ۱نفر
عاطفه مسلمی
| ۱نفر
عاطفه مسلمی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات