در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Autodesk Inventor را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Autodesk Inventor را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Autodesk Inventor را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Autodesk Inventor را بصورت متوسط و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Autodesk Inventor را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۲%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
کاربران منتخب