سجاد رستمی

سجاد رستمی

کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها

۰ارتباط ۴مهارت
البرز | کرج
مسئول فنی آرایشی بهداشتی
پارس هرماس
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
کارشناسی شیمی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مسئول فنی آرایشی بهداشتی
پارس هرماس
ضمن داشتن مسئولیت فوق،بعنوان مسئول کنترل کیفیت در این شرکت فعالیت میکنم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس آزمایشگاه
تجهیز آزمای شریف
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات