فاطمه سرخه

فاطمه سرخه

کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

۸ارتباط ۴مهارت
خوزستان | شوش
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شوش
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز شوش
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات