آرمین مهراد

آرمین مهراد

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۵مهارت
فارس | زرقان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هنر شیراز
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هنر شیراز
۱۳۹۵ اکنون
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات