ساناز کریمی

ساناز کریمی

کارشناسی معماری معماری

۱ارتباط ۵مهارت
البرز | کرج
طراح سه بعدی
دفترمعماری رواق
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رسام
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رسام
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی معماری معماری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
طراح سه بعدی
دفترمعماری رواق
مهارت ها
| ۳نفر
بهمن آقاجانزاده
| ۳نفر
بهمن آقاجانزاده
| ۲نفر
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات