ربیع جلیلیان

ربیع جلیلیان

کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی

۲۷ارتباط ۲مهارت
ایلام | سرابله
مدیر عامل
ایمن سازه قلندر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
مدیر عامل
ایمن سازه قلندر
گرید ابنیه و آب
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
سرپرست کارگاه
شارباریژ
پروژه مسکن مهر مشاغل آزاد ایلام
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات