مریم شجاعی

مریم شجاعی

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

۶۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۵
کتاب جغرافیای طبیعی
انتشارات اراه
مهارت ها
| ۵۷نفر
ذوالفقار محمدی اسلامجویمهران منصوریبهمن طاعتیمحمد زاهدیعلی نامدار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات