حامد ذکاوتی

حامد ذکاوتی

کارشناسی حسابداری

۱۲ارتباط ۸مهارت
خراسان جنوبی | قاین
کابینت‌ساز
کابینت و دکوراسیون داخلی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز قائن
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز قائن
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کابینت‌ساز
کابینت و دکوراسیون داخلی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
اجرا کننده
تاسیساتی کامیاب کویر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
حسابدار
پویا صنعت قهستان
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
حسابدار
رستوران آرام
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات