حسین عنایتی

حسین عنایتی

کارشناسی مهندسی شیمی

۶ارتباط ۸مهارت
خوزستان | بهبهان
متخصص پشتیبانی فنی دستگاه های pos
فاوا تجارت کاسیان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
متخصص پشتیبانی فنی دستگاه های pos
فاوا تجارت کاسیان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
HSE Manager / مسئول کنترل پروژه
دشت تابان ملائی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات