روزهای برفی

روزهای برفی

کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۵ارتباط ۴مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات