ملیحه خزاعی

ملیحه خزاعی

کارشناسی ارشد نانو شیمی

۰ارتباط ۹مهارت
خراسان رضوی | نیشابور
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد نانو شیمی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات