امید حقیقی

امید حقیقی

مدیر نظارت و ارزیابی

۳ارتباط ۳مهارت
اصفهان | اصفهان
رییس نظارت و ارزیابی
شرکت ملی نفت ایران
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
سرممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت
dnv
تجارب کاری
۱۳۸۱ اکنون
رییس نظارت و ارزیابی
شرکت ملی نفت ایران
پروژه‌ها
استقرار استاندارد 9001 شرکت مهندسی آزمون پرتوی غرب
استقرار استاندار د17025 شرکت ریف ایران
پیاده سازی استاندارد 29990 مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران برای اولین بار در ایران
پروژه‌ها
پیاده سازی استانداردهای کیفیتی در مراکز آموزشی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
سرممیزی استاندارد 9001
مدیریت پروژه
توضیحات