سارا جماشیانی

سارا جماشیانی

کارشناسی معماری طراحی

۱۴ارتباط ۲مهارت
خوزستان | بهبهان
طراح
دفتر فنی مهندسی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی معماری طراحی
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
طراح
دفتر فنی مهندسی
مهارت ها
| ۱۰نفر
رحمان شهریارینصران کاظم زکیمهدی نعمت الهی
| ۷نفر
رحمان شهریارینصران کاظم زکیمهدی نعمت الهی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات