پروانه عشاقی

پروانه عشاقی

کارشناسی حقوق

۸ارتباط ۴مهارت
گیلان | رشت
آمار و اطلاعات و گزارشات فروش
خوشگوار
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز منجیل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز منجیل
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
آمار و اطلاعات و گزارشات فروش
خوشگوار