سوگند قربانی

سوگند قربانی

کارشناسی ارشد حسابداری

۶۵ارتباط ۳مهارت
گیلان | رشت
آمار و اطلاعات-گزارشات فروش
خوشگوار
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوشیار
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
آمار و اطلاعات-گزارشات فروش
خوشگوار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات