نصیر نعمتی

نصیر نعمتی

کاردانی صنایع فلزی

۲۳۵ارتباط ۱۵مهارت
گیلان | املش
کاردانی دانشگاه گیلان
تحصیلات
دانشگاه گیلان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کاردانی صنایع فلزی
مهارت ها
| ۱۰۳نفر
محمود حیدریمجید ناصریعلی نامدارمختار سهولیموسی فروغی مقدم
| ۹۷نفر
محمود حیدریمجید ناصریمختار سهولیموسی فروغی مقدمنوشآ فرین آقابکی
| ۹۷نفر
محمود حیدریمجید ناصریعلی نامدارمختار سهولیموسی فروغی مقدم
| ۹۷نفر
محمود حیدریمجید ناصریعلی نامدارمختار سهولینوشآ فرین آقابکی
| ۹۵نفر
محمود حیدریمجید ناصریمختار سهولیموسی فروغی مقدمنوشآ فرین آقابکی
| ۸۹نفر
محمود حیدریمجید ناصریعلی نامدارمختار سهولینوشآ فرین آقابکی
| ۸۸نفر
محمود حیدریمجید ناصریمختار سهولینوشآ فرین آقابکیحسین جغراتیان
| ۶۳نفر
محمود حیدریمجید ناصریمختار سهولینوشآ فرین آقابکیحسین جغراتیان
| ۶۱نفر
شاهد امینیمحمود حیدریمجید ناصریمختار سهولینوشآ فرین آقابکی
| ۶۱نفر
محمود حیدریمجید ناصریمختار سهولینوشآ فرین آقابکیحسین جغراتیان
| ۶۰نفر
محمود حیدریمجید ناصریعلی نامدارمختار سهولیمهدی کردلو
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات