نصیر نعمتی

نصیر نعمتی

کاردانی صنایع فلزی

۲۲۹ارتباط ۱۵مهارت
گیلان | املش
کاردانی دانشگاه گیلان
تحصیلات
دانشگاه گیلان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کاردانی صنایع فلزی
مهارت ها
| ۱۰۳نفر
علی عباس زادهمحمود حیدریمجید ناصریعلی نامدارمختار سهولی
| ۹۸نفر
حامد جعفریعلی عباس زادهمحمود حیدریمجید ناصریعلی نامدار
| ۹۸نفر
علی عباس زادهمحمود حیدریمجید ناصریعلی نامدارمختار سهولی
| ۹۷نفر
علی عباس زادهمحمود حیدریمجید ناصریمختار سهولیموسی فروغی مقدم
| ۹۶نفر
حامد جعفریعلی عباس زادهمحمود حیدریمجید ناصریمختار سهولی
| ۹۰نفر
علی عباس زادهمحمود حیدریمجید ناصریعلی نامدارمختار سهولی
| ۸۹نفر
علی عباس زادهمحمود حیدریمجید ناصریمختار سهولیارزو وفاییان
| ۶۵نفر
حامد جعفریعلی عباس زادهمحمود حیدریمجید ناصریمختار سهولی
| ۶۳نفر
حامد جعفریعلی عباس زادهمحمود حیدریمجید ناصریعلی نامدار
| ۶۲نفر
علی عباس زادهشاهد امینیمحمود حیدریمجید ناصریمختار سهولی
| ۶۲نفر
علی عباس زادهمحمود حیدریمجید ناصریمختار سهولینوشآ فرین آقابکی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات