مجید هدایتی

مجید هدایتی

کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
تکنسین اتوکد
جهان پیمایش سیستم
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
تکنسین اتوکد
جهان پیمایش سیستم
اینجانب در تاریخ فوق بعنوان تکنسین دفتر فنی در قسمت نقشه برداری سد رودبار لرستان مشغول فعالیت بودم و به نرم افزار اتوکد ورد و اکسل آشنایی دارم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات