آیدا علویان

آیدا علویان

کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز محیط زیست

۱۴ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تحصیلات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری
پروژه‌ها
۱۳۹۶
تعیین توان تفرجی و جانمایی فعالیت های گردشگری کاخ سعدآباد
درجه کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهارت ها
| ۱۲نفر
علی محمد فرداودیسجاد فرجزادهمهدی کریم زادهنجمه ایرجآرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ایتالیایی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
Gis
درجه کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
توضیحات