آیدا علویان

آیدا علویان

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

۱۷ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
دکترا Nature Care College
تحصیلات
Nature Care College
۱۳۹۸ اکنون
دکترا معماری طراحی شهری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری
پروژه‌ها
۱۳۹۶
تعیین توان تفرجی و جانمایی فعالیت های گردشگری کاخ سعدآباد
درجه کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهارت ها
| ۱۳نفر
علی محمد فرداودیسجاد فرجزادهمهدی کریم زادهنجمه ایرجآرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ایتالیایی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
Gis
درجه کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
توضیحات