نجمه ایرج

نجمه ایرج

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۱۳۸ارتباط ۳مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد روانشناسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات