فهیمه گذاری

فهیمه گذاری

کارشناسی علوم کامپیوتر

۵۷ارتباط ۵مهارت
کرمان | کرمان
PC Administrator
رسانه های تصویری
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
رانندگی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
PC Administrator
رسانه های تصویری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
طرح ولایت
توضیحات